Wijkraad De Leijen wil deel belastinginkomsten voor wijkfonds

Auteur
Wijkraad de Leijen Bilthoven

De Wijkraad constateert dat van 2011 t/m 2019 het % OZB-belasting is gestegen met ruim 25 %. Ook het totaal aan gemeentelijke belastingen is van 2011 t/m 2019 met ruim 25 % gestegen. In 2011 bedroeg het totaal aan gemeentelijke belastingen bijna 17 miljoen. In 2019 was dat ruim 21 miljoen. 

De gemeente heeft in diezelfde periode € 10 miljoen verlies geleden op het eigen vermogen, waardoor er nu financiële problemen zijn. De laatste jaren zijn prijzen van koopwoningen sterk gestegen. De stijging van de OZB-belasting wordt door de gemeente gebruikt voor de gemeentebegroting. Daar staat voor belastingbetalers geen extra dienstverlening tegenover. De wijkraad wil meer ruimte voor bewonersinitiatieven.

Investeringsfonds per wijk en dorp
De Wijkraad De Leijen stelt voor om een deel van de belastingverhoging in een wijkfonds te stoppen o.a. voor isolatie en zonne-energie voor huizen, voor de versterking van de biodiversiteit en natuur. Maar ook voor agrariërs die biologische landbouwcoöperaties willen starten. Voor een ondernemersfonds zouden er nieuwe mogelijkheden moeten komen. De gemeente en de landelijke politiek blijven achter met hun maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen. De Wijkraad wil dat een representatieve burgerraad per wijk over een dergelijk wijkfonds kan beslissen. En wil samen met andere wijk- en dorpsraden een petitie bij de gemeente indienen om dat te ondersteunen. 

Bestuurlijke drukte
De Wijkraad constateert dat er in het eerste halfjaar van 2021 door de gemeente (te)veel van de burgers wordt gevraagd. De burgers in De Leijen doen mee op verschillende schaakborden: groenvoorziening, woningbouwlocaties, windmolens en zonnevelden, biodiversiteit, plan voor het centrum Bilthoven en nieuwbouw De Timpe. Daarnaast is de inspraak voor de omgevingsvisie gestart. Voor deze trajecten worden steeds dure ingehuurde krachten ingeschakeld. De wijkraad mist een duidelijke samenhangende regie van de gemeente, terwijl de deskundigheden van de burgers in deze verkokerde besluitvorming te laat en onvoldoende worden benut. Geef burgers de ruimte! Motto: Participatie door doe-het-zelf creatie.

De gemeenteraad is geen afspiegeling van de inwoners
De gemeente wil meer decentralisatie vanuit het Rijk. De wijkraad De Leijen wil dat ook vanuit de gemeente naar de wijkorganen. Volgens de laatste burgerpeiling in 2019 voelen de burgers zich slechts voor 18 % goed vertegenwoordigd door de gemeente. In 2017 was dat nog 24 %. Verder waren de burgers in 2019 van oordeel dat zij slechts voor 15 % voldoende invloed hebben op de gemeente. De wijk- en dorpsraden staan volgens de burgerpeilingen dichter bij de bewoners. Dan moeten deze ook de middelen krijgen om meer burgerinitiatieven mogelijk te maken. Buurtcomités hebben zelf mooie vernieuwde speelplaatsen opgezet aan de Anna Maria van Schuurmanlaan, de Bongerdlaan en de Lindelaan. Veel burgers zijn actief met adoptiegroen en met biodiversiteit in de eigen tuin. Er kan nog veel meer.

De mensen van de wijkraad
Gerda Hoekstra (secretariaat), Albert van Doorn (communicatie en woonlocaties). Gert Visser (penningmeester), Herman Groothuis, Johan L’Honoré Naber (nieuwe penningmeester), Jonathan de Vries (verkeer), Wil Vermeent en Ebbe Rost van Tonningen (voorzitter)
 

Wijkraad de Leijen Bilthoven