In De Bilt is 30 km/uur nu al de norm

De gemeente De Bilt hanteert 30 km/uur als uitgangspunt voor alle niet-doorgaande wegen en straten. 

Daarmee loopt De Bilt vooruit op het landelijk beleid, waarvoor minister Van Nieuwenhuizen dit voorjaar een plan zal presenteren. De aanleiding voor dit plan is een motie van GroenLinks en SGP die eind oktober met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen. Daarin sprak de Kamer uit dat in de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/uur het leidend principe dient te zijn met een uitzondering voor doorgaande wegen, mits dat veilig kan.

De fractie van GroenLinks in de Biltse gemeenteraad vroeg onlangs aan het college van BenW om niet op dit plan te wachten, maar bij werkzaamheden aan de weg in het geval van niet doorgaande wegen nu al de genoemde norm toe te passen met het oog op wegdek en belijning, drempels en versmalling van de rijbaan. Dat is van belang, omdat het plaatsen van een bord ’30 km-zone’ niet voldoende is met het oog op handhaving door de politie. Die treedt namelijk alleen op als de zones voldoen aan bepaalde inrichtingseisen.

Het college antwoordt dat voor de maximumsnelheid in zogenaamde verblijfsgebieden 30 km/uur nu als norm wordt gehanteerd. Ook worden bij herinrichting alle niet-doorgaande wegen in de bebouwde kom ingericht als 30 km/uur zone. 

Volgens een rapport van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) zal het aantal doden en gewonden, met name als het gaat om kinderen, door een verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/uur substantieel dalen. Ook Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en de ANWB bepleiten dit al langer.
 

GroenLinks De Bilt