Initiatiefgroep Samenwerking Lokale Politieke Partijen in Zeist

Auteur
Piet M. Oskam

Geachte bestuurders en actieve politici van de lokale partijen in Zeist,  Seyst.nu, Nieuw Democratisch Zeist (NDZ) en ZeisterBelang,

Lokale belangen laten zich het beste behartigen door lokale partijen. Lokale partijen zijn in trek. Dat bleek opnieuw tijdens de laatste herindelingsverkiezingen, elders in ons land. Er is een groot potentieel van kiezers, dat zich aangesproken weet door thema’s dichtbij huis, maar dat desondanks de weg naar de stembus niet maakt. De opkomst van 54,97 % bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 laat zien dat een belangrijk deel van de bevolking zich niet vertegenwoordigd weet. Kennelijk slagen de deelnemende partijen er onvoldoende in om de kiezers te binden en te boeien. In Zeist moet het zeker haalbaar zijn dat een aansprekende lokale partij als  grootste winnaar uit de bus komt en in de op de verkiezingen volgende formatie een leidende rol krijgt. Daarmee kan de heersende werkwijze bij de coalitievorming doorbroken worden en kunnen lokale belangen bij de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijk beleid echt leidend worden.

Lokale verbrokkeling leidt tot verminderde herkenbaarheid
In de gemeenteraad zijn anno 2020 drie lokale partijen actief. Naast Seyst.nu en NDZ is sinds januari 2020 ook ZeisterBelang als eenmansfractie bezig met het intensieve raadswerk. Drie relatief kleine fracties, die naast elkaar veel (dubbel) werk verzetten en van wie de enorme inzet nauwelijks wordt omgezet in meetbare resultaten, die de lokale gemeenschap ten goede komen. Terwijl een mogelijke gezamenlijke inspanning zou kunnen leiden tot een veel grotere invloed op het gemeentelijk beleid. Met het huidige zetelaantal (Seyst.nu 3 zetels, NDZ,  3 zetels en ZeisterBelang 1 zetel) van samen zeven zetels kan meer effect worden bereikt, als de taken beter worden verdeeld en er een gezamenlijke vuist in het debat kan worden gemaakt. Iedere lokale partij heeft een eigen geschiedenis en achtergrond en de onderlinge concurrentie weerhoudt de fracties van meer effectieve samenwerking.

Samenwerking kan tot meer invloed en beter effect leiden
In de komende jaren komen geheel nieuwe uitdagingen op de Gemeente Zeist af. Dat vraagt een herbezinning op de waarde van de ontstaansmotieven - de herkomst - van de separaat opererende partijen in het licht van de opgaven waar Zeist in de voorliggende periode - de toekomst – voor staat. Zijn de lokale partijen voldoende in staat en toegerust om de toekomstige uitdagingen met succes aan te gaan? Zijn de oorspronkelijke verschillen nog relevant of hebben deze aan betekenis ingeboet? Kan een gemeenschappelijke horizon worden geformuleerd, waarmee een groter onderling bindend vermogen en een betere aantrekkingskracht op de vele - zwevende of twijfelende – kiezers kan worden gerealiseerd?

Uitnodiging tot onderling beraad over de toekomst
Vanuit de door vele inwoners gesignaleerde manco’s in het huidige functioneren van de Zeister politiek in brede zin, willen wij op u als lokale politici van partijen met een plaatselijke binding en ontstaansgeschiedenis, een beroep doen om gezamenlijk in overleg te gaan over urgente vragen over de effectiviteit van de politieke inzet en over de mogelijkheden deze te versterken en daaraan een kwalitatieve en kwantitatieve impuls te geven. Graag nodigen wij u uit om namens uw partij met een tweetal afgevaardigden - bijvoorbeeld samengesteld uit bestuurlijke en uit politieke vertegenwoordigers – deel te nemen aan een onderling beraad over de volgende vragen:

  •     Ervaart u de huidige werkwijze met drie separate lokale partijen in de gemeenteraad van Zeist als optimaal en wenselijk?
  •     Zijn de huidige verschillen tussen de drie partijen relevant voor de behartiging van lokale belangen?
  •     Zijn de bestaande verschillen tussen de lokale partijen in Zeist overbrugbaar en wat is daarvoor nodig?
  •     Ziet u mogelijkheden om te werken aan een gemeenschappelijk programma met een gezamenlijk gedragen beleidshorizon?
  •     Bent u in staat en bereid tot het uitspreken van de intentie om met gezamenlijke inspanning te werken aan een herkenbare politieke formatie, die met succes aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 meedoet?
     

Het beraad op een nog nader te bepalen datum zal in verband met de huidige regels rond de coronacrisis digitaal plaatsvinden via een meeting in Windows Teams. Indien u via een antwoordmail naam en e-mailadres aangeeft van wie namens uw partij aan het beraad zullen meedoen, dan zal aan deze personen aan uitnodigingslink voor deze meeting worden toegestuurd.

Vertrouwende op uw belangstelling voor dit initiatief, zien wij met belangstelling uit naar uw gewaardeerde reactie.

Met vriendelijke groet, namens vele betrokken inwoners van Zeist.

Samenwerking Lokale Partijen