Verzet tegen plan windmolens in Groene Driehoek

Auteur
Redactie

Er is grote bezorgheid bij bewoners in het gebied tussen het spoor, A12, Odijkerweg en Bunnik over het voorstel van B&W van Zeist om te onderzoeken of in het gebied zonnevelden en windmolens geplaatst kunnen worden. 

Werkgroep De Groene Driehoek staat op haar achterste benen. "Dit voornemen heeft tot gevolg dat het aanzien en de beleving van het eeuwenoude, open buitengebied ingrijpend zal veranderen in een gebied voor elektriciteitsproductie. Het gebied is van grote ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Denk aan het griendbos, de oude boerderijen met haar kleinschalige landerijen en de landgoederen als de Wulperhorst, Schoonoord, Blikkenburg en Rijnwijk. Het voornemen zal door de schaalgrootte verder uitstralen naar Zeist-West, Kerkebosch, Driebergen, Odijk en Bunnik.”

Volgens de werkgroepgaat de gemeente veel te voortvarend te werk. "De gemeente lijkt haar keuze al te hebben gemaakt. Temeer, omdat als deze locatie niet zou voldoen, er binnen Zeist nauwelijks tot geen andere mogelijkheden overblijven."

Wethouder duurzaamheid, Wouter Catsburg: “Om klimaatverandering tegen te gaan, schakelen we over naar duurzame energie. Ook Zeist draagt haar steentje bij. Voor de periode tot 2030 moeten we uitgaan van de bewezen duurzame en betaalbare technieken, en dat zijn windmolens en zonnepanelen. Andere innovatieve technieken zijn voor 2030 nog niet klaar om betrouwbaar in te zetten, maar mogelijk wél in de periode daarná. Eerste prioriteit is het maximaal benutten van kansen voor zonnepanelen op grote en kleine daken. Onze ambitie is dat aantal tot 2030 te vertienvoudigen. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden voor elektriciteitsopwek via zonnevelden en windmolens. We hebben weinig open ruimte in Zeist, daarom is het belangrijk om met elkaar zorgvuldig te kijken óf en wáár deze eventueel een plek kunnen krijgen.” 

Het college stelt de raad voor om in het gebied tussen de A12 en het spoor, in het zuiden van Zeist, actief de mogelijkheden te verkennen voor zonnevelden en windenergie. Het college wil dat doen in overleg met bewoners en andere belanghebbenden. Dat moet leiden tot een ‘gebiedsvisie A12/spoorzone’, die het college in 2021 aan de raad wil voorleggen. Wethouder Catsburg: “Samen met grondeigenaren, bewoners en andere belanghebbenden, willen we kijken of er kansen in het gebied liggen, rekening houdend met alle belangen en waarden in het gebied. Het gebied grenst aan Odijk en Driebergen, we zullen dus nauw samenwerken met onze buurgemeenten.”

De raad neemt in oktober een beslissing over de plannen. Op 17, 24 en 29 spetember kunnen bewoners tijdens online vergaderingen inspreken. 

gemeente zeist logo