Gemeente De Bilt partner van Geopark 

Namens de gemeente De Bilt ondertekende wethouder Anne Marie ’t Hart onlangs de Partnerverklaring van Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. Daarmee onderstreept de gemeente De Bilt achter de doelstelling van het Geopark te staan en zich in te zetten voor dat wat nodig en mogelijk is. 

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht is een burgerinitiatief dat streeft naar de Unesco-kwalificatie Geopark voor de hele Heuvelrug en de laaggelegen natte gebieden aan weerszijden: Vechtstreek, Kromme Rijnstreek en Eemland. De kwalificatie Geopark kan aan een gebied worden toegekend als dat bijzonder genoeg is. Het gaat dan om de ontstaansgeschiedenis, de aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden en in dit geval ook de rol van het water en hoe de mens daarmee omgaat. Het Geopark vertelt en verspreidt het verhaal over het ontstaan, de ondergrond, de natuur en de cultuurhistorie en de verbanden daartussen. Het verbindt het verleden met de toekomst.

Gemeente De Bilt is de 8e gemeente in het gebied die de Partnerverklaring ondertekent. Wethouder Anne Marie ’t Hart is enthousiast over het Geopark: “Het park zet zich in om bewoners, bezoekers, scholen en natuurorganisaties bewust te maken van de unieke kenmerken en ontstaansgeschiedenis van ons landschap. Met de manier waarop dat gebeurt zijn we heel blij. Aandacht voor de natuur en het versterken daarvan vinden we als college belangrijk, ook voor toekomstige generaties. We hebben daarom gekozen voor een ambassadeursrol.  Ik hoop dat nog meer gemeenten ons voorbeeld volgen en aansluiten bij het Geopark.” 

Eerder realiseerde het Geopark al een Ontdekkaart en Informatieboekje voor en over het gebied van De Bilt en Stichtse Vecht. Met het bijzondere verhaal van de Heuvelrug, via het laagveen en de polders tot aan de Vecht. In het aangeboden materiaal zijn verschillende fiets- en wandelroutes en toelichtingen op veel bijzondere plekken in dit gebied opgenomen. Met het boven tafel brengen en verspreiden van de verhalen wil het Geopark het bewustzijn van onze leefomgeving verhogen en daarmee een stimulans zijn voor duurzame ontwikkeling. 

De Heuvelrug is een stuwwal en werd zo’n 150.000 jaar geleden opgestuwd door het ijs uit Scandinavië. Met name de afwisseling tussen “hoog en droog” en “laag en nat” en tussen het zand en het veen maakt het landschap hier zo afwisselend en bijzonder. In het gebied zien we verder van oost naar west onder meer als bijzondere plekken: De Biltse Duinen, landgoed Oostbroek, landgoed Eyckenstein en de Westbroekse Zodden. Zie voor meer informatie www.geoparkhgv.nl

Behalve steeds meer gemeenten zijn ook verschillende natuurorganisaties, waaronder Utrechts Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Partner van het Geopark. Net als Landgoed Vollenhove, IVN De Bilt e.o. en de hier voor het waterbeheer verantwoordelijke waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.
 

Geopark