Nieuwe gemeenteraad en nieuwe wethouders in De Bilt

De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn ondertussen elf weken achter ons. In de afgelopen weken is ge(ïn)formeerd en op 31 mei worden de wethouders geïnstalleerd. Nu is ook de uiteindelijke samenstelling van de gemeenteraad bekend. Volgens de aantallen inwoners van de zes dorpskernen van gemeente De Bilt zijn zowel de 27 raadsleden als de vier wethouders juist verdeeld over de kernen. Het aandeel vrouwelijke politici is met 32% helaas beduidend lager dan wat je zou verwachten: 52% van de inwoners is immers vrouw.

Afgelopen weken klonken sombere geluiden over de niet representatieve stem van de vier kleinere kernen die vroeger de eigen gemeente Maartensdijk vormden. Maar er is een nieuwe situatie ontstaan. Wegens het doorschuiven van twee in maart beëdigde raadsleden (Anne Marie ’t Hart van GroenLinks uit De Bilt en Krischan Hagedoorn van PvdA uit Bilthoven) naar wethoudersposten, zijn een nieuw raadslid uit Maartensdijk (Partap Bansie van GroenLinks) en een nieuw raadslid uit Groenekan (Martijn Lauxterman van PvdA) geïnstalleerd. Hiermee is een verdeling over de dorpskernen bereikt die getalsmatig klopt, als je het beschouwt vanuit de wijze waarop de Kieswet uitgebrachte stemmen verdeelt naar raadszetels. In plaats van stemmen zijn bij de berekening in de infografiek de inwoneraantallen van de dorpskernen gebruikt. Jammer blijft dat in Westbroek, met 1.171 inwoners, geen van de 31 politici woont, terwijl er wel zes van de 186 kandidaten uit Westbroek wonen.

Vrouwen
Een somberder geluid betreft het afgenomen aandeel vrouwelijke politici. In de aanloop naar de verkiezingen bleek al dat de kandidatenlijsten onevenredig weinig vrouwen bevatten. Waar vrouwen in onze gemeente goed zijn voor 52% van de inwoners, kwamen er twee keer minder vrouwen dan mannen voor op de lijsten. Bij zeven van de tien lijsten was een man de lijsttrekker en bij meerdere partijen stonden geen vrouwen op verkiesbare plaatsen. Biltse kiezers hebben er wel voor gezorgd dat Jette Muijsson (Lokaal De Bilt, plek 8) een voorkeurszetel kreeg. Daar tegenover staat dat Kariné Klyan (VVD, plek 2) haar positie heeft afgestaan aan een man. 

Eigenlijk zou de gemeenteraad 14 vrouwen bevatten als representatieve afspiegeling van de bevolking. Nu zijn het er slechts negen, en dat is eentje minder dan hoe de vorige raad eindigde. Ook het college van burgemeester en wethouders ‘ontvrouwt’. Waar gemeente De Bilt in de afgelopen periode twee vrouwelijke wethouders had, is er nu slechts een van de vier. Het aandeel vrouwelijke politici was in de maanden tot aan de verkiezingen van 16 maart 40% (12 van de 30). Wat gelijkheid van geslacht betreft, is het huidige percentage van 32% een droeve achteruitgang. Alleen de ChristenUnie heeft met enig raadslid Connie Brouwer een 100% vrouwelijke fractie. Ook GroenLinks scoort met drie vrouwelijke raadsleden en een vrouwelijke wethouder goed: hiermee is de helft van de GroenLinks-politici vrouw. Overigens is GroenLinks, veruit de grootste partij, de enige met volksvertegenwoordigers uit drie verschillende dorpskernen. 
 

Gemeente De Bilt