College verleent medewerking aan opvang vluchtelingen op Kamp van Zeist

Er is op dit moment dringend behoefte aan extra opvangcapaciteit voor vluchtelingen. Het college van burgemeester en wethouders van Zeist heeft op 11 januari besloten in te gaan op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor het opvangen van maximaal 700 vluchtelingen voor een periode van maximaal 5 jaar - met een tussentijdse evaluatie na 3 jaar - op het terrein van Kamp van Zeist. Op 25 januari behandelt de gemeenteraad het verzoek.

De komende weken worden benut om samen met buurgemeente Soest in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties en samenleving om zorgen en suggesties op te halen. Die inbreng vormt belangrijke input om goede afspraken te kunnen maken met het COA.

Verzoek COA
Het COA heeft op 9 december de gemeente Zeist verzocht medewerking te verlenen aan de opvang van maximaal 700 vluchtelingen voor een periode van maximaal 5 jaar - met een tussentijdse evaluatie na 3 jaar - op het terrein van Kamp van Zeist. Op 11 januari 2022 heeft het college van B&W van de gemeente Zeist besloten medewerking te verlenen aan de opvanglocatie op Kamp van Zeist.

De gemeenten Zeist en Soest hebben een gemeenschappelijke geschiedenis in opvang van vluchtelingen in Kamp Zeist. Het terrein en de gebouwen zijn tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 ook gebruikt als tijdelijke opvang en als asielzoekerscentrum (AZC). Door de locatie nabij Soesterberg hechten we veel waarde aan een nauwe afstemming tussen beide gemeenten (Kamp van Zeist ligt op grondgebied van gemeente Zeist).

Betrekken samenleving Zeist en Soest
De komende tijd gaan beide gemeenten in gesprek met maatschappelijke organisaties en samenleving in Zeist, Soest en Soesterberg. Op 25 januari zal het voorstel voor opvang op het terrein van Kamp van Zeist in de Raad van Zeist en Soest worden behandeld en kunnen uitgangspunten worden meegegeven aan het college van B&W van Zeist.

Op basis van het besluit van het college en de meegegeven uitgangspunten uit de gemeenteraad, zal het COA in afstemming met de gemeenten uitwerken wat nodig is om de opvang op deze locatie mogelijk te maken. Pas na de raadsvergadering van 25 januari 2022 worden deze vervolgstappen gezet. Een mogelijke eerste ontvangst zal zijn tussen 1 april en 1 mei 2022.

Achtergrond verzoek opvang
Het COA heeft aangegeven dat de toestroom van vluchtelingen in Nederland op dit moment zo groot is dat ze niet meer opgevangen kunnen worden in de bestaande opvanglocaties. Hierdoor ontstaan onveilige en onwenselijke situaties. Op 17 oktober 2021 hebben alle gemeenten vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid het verzoek ontvangen zo snel mogelijk te willen aangeven of er mogelijkheden zijn voor de opvang van vluchtelingen. Zeist en Soest hebben destijds aangegeven bereid te zijn medewerking te verlenen aan een eventuele noodopvanglocatie op het Kamp van Zeist. De humanitaire nood is hoog en het past in onze traditie om een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit humanitaire vraagstuk.

Het COA heeft aangegeven dat Kamp van Zeist als opvanglocatie voor langere termijn zeer geschikt zou zijn. Op 9 december heeft het COA aan de gemeente Zeist het formele verzoek gedaan.

Noodopvang Afghaanse evacués
Het verzoek van het COA voor opvanglocatie Kamp van Zeist staat los van de opvang in het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide. Sinds augustus worden hier ongeveer 400 mensen uit Afghanistan opgevangen. Zij zijn vanuit hun land geëvacueerd vanwege de zeer onveilige situatie daar. Velen van hen hebben gewerkt met medewerkers aan de VN-missie in Afghanistan. Het ministerie van Defensie is eigenaar van het Walaardt Sacré Kamp; zij bieden een deel van hun terrein aan voor deze tijdelijke noodopvang. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verzorgt de opvang. De noodopvang is tijdelijk. Het is nog onzeker hoe lang de evacués er zullen blijven. Naar verwachting is de locatie in elk geval nog enkele maanden in gebruik. 

Gemeente Zeist