Groen licht voor geveltuintjes in Zeist

Inwoners van Zeist kunnen sinds kort zonder vergunning een geveltuintje aanleggen. Bewoners van woningen met gevels die grenzen aan een stoep, mogen dan dus een stukje stoep gebruiken om een klein tuintje aan te leggen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een uitvoeringsbesluit genomen.

Wethouder Wouter Catsburg: “Geveltuintjes helpen een handje mee om onze gemeente beter bestand te maken tegen extreme hitte en flinke neerslag, waar we door klimaatopwarming mee te maken gaan krijgen. En een straat met geveltuintjes ziet er natuurlijk ook veel leuker en vriendelijker uit dan een versteende straat. Ik hoop dat veel inwoners van deze kans gebruik gaan maken!”

Spelregels
Bij de aanleg van een geveltuintje gelden een paar regels. De geveltuin mag langs de hele gevel worden aangelegd en mag maximaal 45 centimeter ruimte innemen vanaf de gevel van het pand. De overblijvende stoep moet een doorgang houden van ten minste 1,20 meter (woonstraten) of 1,50 meter (winkelstraten). De grond blijft eigendom van de gemeente. De bewoner is verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente heeft het recht de geveltuin te verwijderen, in geval van overlast door het tuintje, slecht onderhoud ervan of als de gemeente moet werken aan ondergrondse kabels en leidingen. Een volledig overzicht van de regels staat op www.zeist.nl/klimaatklaar.

Verkoeling
De gemeente streeft ernaar om gebieden die nu onnodig versteend zijn, om te vormen naar groen. Daarmee bereidt de gemeente zich voor op een veranderend klimaat. Geveltuintjes passen in dat streven. Zo kan regenwater bij zware buien makkelijk de grond in zakken via een geveltuintje. Dat is beter voor de grondwaterstand: dat regenwater wordt dan niet via het riool afgevoerd. Daarnaast bieden planten op warme dagen extra verkoeling, doordat ze water verdampen.

Het uitvoeringsbesluit van het college was nodig als uitwerking van het recente besluit van de gemeenteraad om geveltuintjes mogelijk te maken. De raad besloot hiertoe via een aanpassing in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Geveltuin