Raad: Overstap naar duurzame warmte en Parkplan Vollenhove

In de uitloop van de Raad van 8 juli is de Transitievisie Warmte Zeist 2021 vastgesteld. Een route naar aardgasvrije buurten. Ook stelde de Raad het Parkplan Vollenhove vast en de reactie op het toekomstbeeld van de regio. Dit is een reactie op het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) opgesteld door een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de Provincie Utrecht.

Route naar aardgasvrije buurten
Veel partijen zijn enthousiast over dit voorstel om te komen tot het duurzaam verwarmen van de gebouwde omgeving in Zeist, zodat inwoners ook in de toekomst van betaalbare warmte kunnen worden voorzien. De geleidelijke overstap van aardgas naar duurzame warmte heeft als doel CO2 te besparen en een energieneutraal Zeist in uiterlijk 2050 dichterbij te brengen. Deze Transitievisie schetst de geleidelijke overstap naar een aardgasvrij Zeist geeft aan in welke buurten de gemeente (gaat) starten met verkennende onderzoeken en participatietrajecten. Een paar raadsleden vroegen aandacht voor de betaalbaarheid van de maatregelen die nodig zijn. De drie lokale partijen NieuwDemocratischZeist, Zeister Belang en Seijst.nu stemden tegen het voorstel. Voor meer informatie, kijk op www.zeist.nl/tvw

Parkplan Vollenhove, opmaat naar de gebiedsvisie
De Raad is zeer enthousiast over dit voorstel. Het is een mooi plan voor Zeist en de inwoners van deze buurt. Het ‘Parkplan Vollenhove, opmaat naar de gebiedsvisie’ is tot stand gekomen in samenwerking met betrokkenheid van bewoners, samenwerkingspartners en adviseurs. Het is een opmaat naar meer

samenspel en brede betrokkenheid. Het is de inspiratie en de basis voor de uitgebreide participatie die in de tweede helft van dit jaar gaat plaatsvinden. Met zo veel mogelijk bewoners, belangengroepen en partners gaat gewerkt worden aan de uitwerking, met als einddoel een gebiedsvisie.

In 2020 is het ambitiedocument Vollenhove Vooruit vastgesteld. De koers voor Vollenhove de komende jaren. Een wijk waar het prettig wonen is en waar bewoners zich met elkaar en de wijk verbonden voelen. De Raad stemde unaniem in het Parkplan Vollenhove. Voor meer informatie, kijk op www.zeist.nl/vollenhovevooruit

Integraal Ruimtelijk Perspectief voor de regio (IRP)
Binnen de provincie Utrecht werken 16 gemeenten (U16) samen aan een Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP). Het concept van dit perspectief is nu afgerond en beschrijft een gewenst ruimtelijk toekomstbeeld voor de regio, waarin gezond stedelijk leven voor iedereen centraal staat. Het vertrekpunt daarbij zijn de regionale opgaven op het gebied van groen en landschap, wonen, werken, mobiliteit en energie. Alle U16 gemeenten hebben vanuit eigen identiteit en kwaliteiten bijdragen aan de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven van de regio. In Zeist is deze bijdrage gebaseerd op de Propositie van Zeist. www.zeist.nl/propositie .De raden van de 16 gemeenten geven een reactie op dit concept perspectief. De reactie vanuit Zeist gaat over; meer aandacht voor natuurinclusief bouwen, bescherming van natuurwaarden, een duurzame HOV-verbinding tussen Zeist-Noord en het Utrecht Science Park en een gedifferentieerd en aantrekkelijk woonmilieu. Met alle reacties vanuit de 16 gemeenten wordt het IRP aangepast. Dit aangepaste IRP wordt aan alle deelnemende gemeenten voorgelegd ter besluitvorming (najaar 2021). De Raad stemde in met deze reactie (zienswijze) op dit IRP alleen Zeister Belang en NieuwDemocratischZeist stemden tegen.   

Motie ‘Verbeteren en fietsveiliger maken van de Bisschopsweg’
De VVD, CUSGP, D66 en Groen Links dienden een motie in bij de reactie op het concept IRP. Daarmee vragen zij aan het college om in overleg met bestuurlijke partners maatregelen te nemen die de fietsveiligheid op de Bisschopsweg op korte termijn verbeteren, zoals betere verlichting en het tegengaan van sluipverkeer. Wethouder Wouter Catsburg ziet de motie als een steun in de rug in de gesprekken met gemeente De Bilt en de provincie over het belang van het veiliger maken van dit fietspad. De Raad stemde unaniem in met deze motie.

Gemeente Zeist