Raad houdt zomerinzameling GFT in stand

De gemeenteraad van Zeist stemt in met 25 voorstellen van de Inwoners Advies Commissie (IAC). Daarnaast moeten 24 voorstellen eerst verder worden uitgewerkt voordat er een besluit over kan vallen. Van 13 voorstellen heeft de raad besloten deze niet uit te voeren. Het voorstel dat bij de raad voorlag, omvatte ook het plan om GFT-afval in de zomermaanden minder vaak op te halen. Met uitzondering van de fractie van D66, stemde de gemeenteraad tegen dat plan.

Om op termijn een tekort op de begroting van tussen de 10 en 11 miljoen euro voorkomen, heeft de gemeenteraad de IAC gevraagd om advies over het weer in balans brengen van de inkomsten en uitgaven. Zo heeft de gemeenteraad heeft nu op advies van de IAC onder meer besloten om het gratis ophalen van grofvuil af te schaffen en te besparen op de gemeentelijke organisatie, onder meer door verdere digitalisering.

Ook heeft de raad het college meegegeven dat het de hondenbelasting liever niet opnieuw invoert, zoals de IAC voorstelde. De raad vraagt het college om bij de begroting 2022 te kijken of er meevallers zijn, waardoor de hondenbelasting buiten de deur kan blijven. De SP en D66 stemden tegen deze opdracht voor het college.

Voor 24 voorstellen van de IAC is meer tijd nodig is om uit te werken wat ze zowel inhoudelijk als financieel betekenen. Die uitwerking gebeurt in de komende maanden. Bij de raadsbehandeling van de begroting 2022 in november, vallen vervolgens besluiten over deze 24 voorstellen.

Naast de behandeling van de IAC-voorstellen heeft de gemeenteraad op 8 juli ingestemd met de Kadernota. De kadernota is een tussenstap richting de begroting 2022 en bevat de grote lijnen van die begroting. De gemeenteraad stelt de begroting 2022 in november vast.

Met de vaststelling van de Kadernota geeft de raad het college onder meer de ruimte om bij het opstellen van de begroting 2022 de onroerendzaakbelasting met 3% te verhogen.

Ook gaf de gemeenteraad aan het college de opdracht mee om te starten met het maken van plannen voor woningbouw op de locatie Javalaan 31-41, zodat de bouw in 2025 kan starten. De fracties van D66 Zeister Belang en NieuwDemocratischZeist stemden tegen die opdracht.

Voor meer informatie over de voorstellen van de IAC en de Kadernota, kijk op www.zeist.nl/sameninbalans.

Gemeente Zeist