Reinaerde verbetert kwaliteit van zorg ondanks corona

Auteur
Reinaerde

Het afgelopen jaar was ook voor Reinaerde bijzonder. De omgang met het coronavirus nam veel tijd en aandacht in beslag. Tegelijk moest er worden bezuinigd op uitgaven om de financiële positie te verbeteren én zijn er voorbereidingen getroffen voor een kwaliteitsverbetering in de nabije toekomst. Dit blijkt uit het Kwaliteitsrapport 2020 dat de zorgorganisatie deze week presenteerde. 

“Wij hebben in 2020 veel van onze energie gegeven aan de directe zorg voor mensen met een beperking en steun aan collega’s vanwege het managen van de coronacrisis. Hierbij heeft continu de focus gelegen op het bewaken van de kwaliteit van zorg”, aldus bestuurder Ella van Lingen. “We hebben daarnaast ook een aantal verbeteringen gerealiseerd, zoals de eerste stappen richting een passende teamsamenstelling. We zijn er trots op dat deze ontwikkelingen in dit bijzondere jaar goed zijn verlopen.”

Ondanks corona kijkt Reinaerde met een positief gevoel terug op het afgelopen jaar in het Jaarrapport 2020, dat de titel ‘Bijzondere tijden’ heeft meegekregen. De organisatie beschrijft daarin onder meer de voortgang op de in 2019 opgestelde doelen. Hoewel veel aandacht is uitgegaan naar het op gang houden van de reguliere zorg, is er op diverse punten vooruitgang geboekt. Zo is bijvoorbeeld de belangrijkste basis van de Wet zorg en dwang geïmplementeerd. Ook is door de teams meer gereflecteerd op cliëntzorg dan in 2019. Het aantal incidentmeldingen is licht gedaald.  

Reinaerde beschrijft dat in 2020 bovendien een basis is gelegd voor kwaliteitsverbetering in de nabije toekomst. Zo is gewerkt aan plannen waardoor cliënten met een gelijke zorgvraag bij elkaar kunnen wonen, met daarbij een passende teamsamenstelling. Het is de bedoeling dat daar vanaf 2021 de vruchten van worden geplukt. 

Waardering voor medewerkers
In het kwaliteitsrapport spreekt het strategisch team de expliciete waardering uit voor de medewerkers. Het afgelopen jaar heeft hen extra doen inzien dat er flexibele, creatieve en doorzettende mensen werken bij Reinaerde. “Mensen waren bereid om werk te doen dat anders was dan anders, in omstandigheden die onbekend waren. Dit vroeg veel en toch zagen we dat mensen ruimte vonden voor sterke initiatieven.”

Aantal onderwerpen door corona blijven liggen
Natuurlijk heeft corona er ook voor gezorgd dat doelstellingen niet of niet helemaal zijn gehaald. Vooral op het gebied van leren en ontwikkelen zijn zaken blijven liggen. Door corona konden geplande (live)trainingen niet doorgaan. Dit maakte onder meer dat de kennisoverdracht over de Wet zorg en dwang nog niet helemaal is afgerond. Ook op het gebied van medezeggenschap zijn nog niet alle doelen behaald. Het terugdringen van verzuim en het werven van nieuwe medewerkers blijven onverminderd grote maatschappelijke vraagstukken, ook voor Reinaerde.

Gezond financieel resultaat door inspanning medewerkers
Waar vorig jaar nog een negatief resultaat van € 4,3 miljoen werd genoteerd, was er dit jaar sprake van een positief resultaat van € 5,7 miljoen. Belangrijkste reden van deze omslag is het programma ‘Keer het Tij’ dat in 2019 is gestart. Daarmee is veel bespaard op kosten als vervoer, advies, ICT en onderhoud. Bijzonder is dat het hierbij gaat om een optelsom van allerlei kleine bedragen waarop is bezuinigd, door alle medewerkers. Zo’n 1,5 tot 2 miljoen euro van de totale bezuiniging is direct te herleiden op de coronacrisis, denk aan uitgesteld onderhoud doordat onderhoudsmedewerkers niet konden worden toegelaten in woningen. Dit wordt in 2021 ingehaald. Een deel van het positieve resultaat wordt gereserveerd om nieuwbouw mogelijk te maken.

De financiële positie van Reinaerde is gezond. Hierdoor is er voldoende financiering mogelijk voor de geplande nieuwbouw, om ook op dat gebied een slag te maken in de kwaliteitsverbetering van de woon- en leefomgeving van cliënten. Toch is de verwachting dat er in de toekomst meer druk komt te staan op het resultaat. Onder meer doordat de meest intensieve begeleiding op dit moment verliesgevend is terwijl de vraag naar deze complexe zorg alleen maar toeneemt.

Vergroten lerend vermogen
In 2021 ligt de focus nog meer op het vergroten van het lerend vermogen. Daarbij wil Reinaerde nog beter de stem van de cliënt, de familie en de medewerkers mee laten tellen.  Met het oog op vakbekwame en vitale medewerkers zet de organisatie in 2021 extra in op het werven van gekwalificeerde medewerkers, het realiseren van passende teamsamenstellingen en de focus op gezondheid.

Het kwaliteitsrapport van Reinaerde is te downloaden via de website van Reinaerde. Er is ook een animatiefilm over het jaarrapport in heldere en duidelijke taal beschikbaar.

Foto: Kunstenaar Cathalijne Smulders en cliënt Alie van de Glind in het kader van gastatelier Re-creatie op De Heygraeff in Woudenberg. 

Kunstenaar Cathalijne Smulders en cliënt Alie van de Glind in het kader van gastatelier Re-creatie op De Heygraeff in Woudenberg.
Fotograaf
Ben Nienhuis