Raad stemt in met Biodiversiteitsvisie en aanpassing APV

Auteur
Gemeente Zeist

De biodiversiteitsvisie, een aanpassing van de APV en een rekenkameronderzoek. Dit zijn onder meer de onderwerpen waarover de Raad heeft besloten op dinsdag 9 juni.

Samen werken aan biodiversiteit in Zeist
Zeist vindt biodiversiteit belangrijk. Daarom is de biodiversiteitsvisie “Samen werken aan biodiversiteit in Zeist” opgesteld. Het belangrijkste uitgangspunt van de visie is het creëren van meer plekken waar verschillende (wilde) planten en dieren kunnen leven. Deze plekken worden aantrekkelijker gemaakt zodat nog meer planten en dieren zich hier kunnen ontwikkelen. Een apart beleid op dit gebied was er nog niet. De Raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel. Een motie van GroenLinks, Seyst.nu en ZeisterBelang wil de visie verbreden naar een (meer) integrale visie die de gemeente mede kan gebruiken als kader voor haar biodiversiteitsbeleid, voor ruimtelijke plannen en voor de omgevingsvisie. De motie werd aanvaard, alleen CDA, VVD, D66 stemden tegen. Zij vonden dat dit voldoende al in het voorstel zat.

Rekenkameronderzoek ‘Leren van ervaring”
De Raad stemde unaniem in met dit raadsvoorstel. Het onderzoek “Leren van ervaring’ is een  Rekenkameronderzoek naar het lerend vermogen van raad, college en ambtelijke organisatie. De Rekenkamer constateert dat de basis in orde is, maar dat verbeteringen zeker mogelijk zijn. Raad en college nemen die aanbevelingen over en gaan hier actief mee aan de slag. Zo wordt bij de start van nieuw beleid of een project beter beschreven hoe er wordt geëvalueerd.  

Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
De raadsleden spraken uitgebreid over de voorgestelde aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De belangrijkste aanpassingen gaan over het verbod op verkoop en gebruik van lachgas, het openlijk gebruiken van drugs en het parkeren van grote voertuigen. Verder regelt de APV nu een vergunningplicht voor bijvoorbeeld shishalounges en smart- en headshops. Ook wordt het aanleggen en onderhouden van geveltuinen gestimuleerd. Burgemeester Koos Janssen zegde toe dat het college over een jaar verantwoording af zal leggen over de toepassing van de nieuwe bepalingen. De Raad stemde unaniem in met de aanpassing van de APV. 

Gemeente Zeist