Raad wil participatieproces voor gebied rond Emmaplein

In Zeist is in de Raad onlangs besloten tot een participatieproces voor het gebied rond het Emmaplein in het centrum van Zeist. Daarnaast werd een voorstel over de ruimtelijke ontwikkeling in de regio vastgesteld, en werden er twee moties over het transformeren van leegstaande gebouwen en aandacht voor de groen en blauwe agenda aangenomen. De Raad stemde ook in met het verbeteren van de binnensportaccommodaties. 

Centrum Zeist: Emmaplein-Voorheuvel-Markt e.o.
In het gebied Emmaplein, Voorheuvel, Markt en omgeving speelt veel: winkelleegstand, ruimtegebruik, investeringen in cultureel-maatschappelijk vastgoed en mogelijkheden voor woningbouw. De gemeente wil aan de slag met de ontwikkeling van het gebied en de raad stelde daarvoor concept kaders en uitgangspunten vast. Op basis hiervan zal een participatieproces worden gestart.

Ruimtelijke ontwikkeling in de regio Utrecht
De Raad stemde in met het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U16, de zestien samenwerkende gemeentes in de regio Utrecht. Met dit perspectief werkt de regio aan een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling op regionaal niveau, op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, groen en energie. Als de gemeenten met het IRP instemmen, starten de gemeenten samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en overheden aan de uitvoering. NieuwDemocratischZeist, Seyst.nu en ZeisterBelang stemden tegen het raadsvoorstel.

Transformeren leegstaande gebouwen
Met een motie van VVD, CDA, GroenLinks en CU/SGP wordt het college verzocht een project “Kansen voor Zeist” te starten. Met zo’n project worden inwoners, ontwikkelaars en corporaties uitgedaagd locaties te vinden waar leegstaande gebouwen en potentiële bouwlocaties kunnen worden omgezet naar woningen, of naar een mengvorm van wonen en werken. De motie werd aanvaard, met tegenstemmen van NieuwDemocratischZeist en ZeisterBelang.

Extra aandacht voor water en groen
Met een motie vraagt GroenLinks aan het college om met de regio extra aandacht te blijven besteden aan de ontwikkeling van het groen en van het water. Dat is randvoorwaardelijk voor de andere ambities uit het IRP. De motie kreeg voldoende steun, maar NieuwDemocratischZeist, PvdA, SP en ZeisterBelang stemden tegen.

Verbeteren van de binnensportaccommodaties
De raad stemde unaniem in met de eerste fase van de routekaart binnensportaccommodaties. Het college kan nu met de uitwerking aan de slag. De komende maanden wordt een voorstel voorbereid voor de raad ter bekostiging van deze fase. Het doel is om de binnensportaccommodaties fors te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om verbeteringen van de uitstraling, het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking en het aanpassen van de functionaliteit van de accommodaties.

Raad stelde bestemmingsplan Johan van Oldenbarneveltlaan 62 vast
Het bestemmingsplan Johan van Oldenbarneveltlaan 62 heeft tot doel de bouw van een appartementencomplex met achttien woningen mogelijk te maken. Een voorstel van Seyst.nu en NieuwDemocratischZeist om de erfafscheiding aan te passen werd unaniem aanvaard.

Het riool in Zeist kan langer mee
De Raad stemde unaniem in met het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). In 2019 heeft de gemeente een analyse uitgevoerd om te kijken wanneer de riolering vervangen moet worden. Met rioolinspecties wordt per tak van het riool een inschatting gemaakt wanneer vervanging nodig is. Daaruit blijkt dat het riool in Zeist langer mee kan dan gedacht. Daardoor hoeft er tot 2060 nauwelijks riolering vervangen te worden. In dit vGRP zijn naast riolering ook klimaatadaptatiemaatregelen meegenomen.

Twee nieuwe buitengewoon raadsleden
Mevrouw Chimène van Lunteren is als buitengewoon raadslid voor de fractie van de SP geïnstalleerd en de heer Edward Munnig Schmidt is als buitengewoon raadslid voor de fractie van NieuwDemocratischZeist geïnstalleerd.

Gemeente Zeist